Matkalla 2 -hanke

TampereMission ja Diakonissalaitoksen Vamoksen Matkalla 2 -hanke (ESR, 1.3.-31.12.2023) tuki mielenterveyspalveluihin jonottavia 18–29-vuotiaita tamperelaisia jonotuksen aikana ja palvelun aloittamisessa. Hankkeen tavoitteina oli edistää kohderyhmän nuorten toimijuutta ja voimavaroja nuorilähtöisesti sekä kehittää heille uusi toimintakonsepti jonotuksen tueksi.

Hankkeen valmentajat toimivat yksilövalmennuksessa nuoren rinnallakulkijoina tukien nuoren hyvinvointia, arkea, asioiden hoitoa ja palveluihin sitoutumista. Ryhmätoiminta painottui psykoedukaatioon, itseilmaisuun, vertaistukeen ja mielekkääseen tekemiseen. Vertaisuutta tuettiin kolmella tasolla: toiminnan nuorten välisellä vertaistuella ryhmätoiminnoissa, vertaismentorien vapaaehtoistyöllä sekä vertaisohjaajan työpanoksella.

Hanke järjesti yhdessä Diakonissalaitoksen 1000 Mielen Tarinaa -hankkeen kanssa nuorille ja ammattilaisille neljä yhteiskehittämistyöpajaa, jotka käsittelivät kohtaamista, arjen tukea, ryhmätoimintoja ja verkostoyhteistyötä mielenterveyspalveluiden kentällä. Hankkeen käytännön työ ja kehittämistyö mallinnettiin palvelukonseptiksi mielenterveyskentälle.

TampereMissio ja Vamos jatkavat yhteistyötä Matkalla-toiminnassa Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa, ja hankkeen kehittämistyö ja mallinnukset luovat pohjan toiminnan jatkokaudelle.

Nuoren palvelupolku Matkalla-toiminnassa

Hankkeen loppujulkaisuna suunnittelimme yhdessä livekuvittajan (Redanredan oy) kanssa nuoren palvelupolun Matkalla-toiminnassa. Palvelupolku alkaa nuorista, joiden puhe- ja ajatuskuplat kuvastavat heidän elämäntilannettaan, ja heidän sivussa ja takanaan siintävät Matkalla-toimintaan nuoria ohjanneet suurimmat tahot. Keskellä on kuvattuna yksilö- ja ryhmävalmennuksen ytimet vertaisohjaajan kera. Polun päätöspisteessä nuori kuvailee saamaansa tukea Matkalla-toiminnasta, ja mukana on myös kiteytettynä valmennuksen muita vaikutuksia nuoriin.

 

M2-mt-jono

Mallinnukset

M2-yksilövalmennus

 

Hankkeen tavoitteena oli mallintaa käytännön työ ja kehittämistyö uudenlaiseksi palvelukonseptiksi mielenterveyskentälle palveluihin jonottavien tueksi. Kohtaamistyötä kehitettiin hankkeen aikana valmentajien kokemuksiin, neljän yhteiskehittämistyöpajan tuloksiin sekä nuorien palautteeseen perustuen. Valmiit mallinnukset yksilövalmennuksesta, ryhmätoiminnasta, vertaisuuden muodoista ja verkostoyhteistyöstä pohjautuvat näihin kaikkiin. Mallinnustyöstä vastasi koko Matkalla-toiminnan tiimi.

Tulokset

Hankkeessa yksilövalmennuksen suuntana ja vaikutuksien mittarina käytetyn Tulostähden muutosdatan mukaan nuorten kokemat suurimmat muutokset tapahtuivat mielenterveydessä, fyysisessä terveydessä, ystävissä ja sosiaalisessa verkostossa sekä luottamuksessa ja toivossa. Palautekyselymme mukana nuoret kokivat tulleensa kuulluksi ja saaneensa tukea itsetuntemuksen ja sosiaalisuuden lisääntymisessä, sopivien palveluiden etsimisessä sekä opiskelu- ja työelämässä suoriutumisessa. Seurantatietojen osalta hankkeen toiminta edisti köyhyyden torjuntaa, tuki nuoria tarpeenmukaisten etuuksien piiriin ja vahvisti merkittävästi heidän kiinnittymistään opintoihin haastavasta elämäntilanteesta huolimatta.

Hankkeessa yhden henkilön osalta työllisyys- tai koulutuspolulle pääsy merkitsee 5 000–7 000 euron vuosittaista taloudellista hyötyä yhteiskunnalle lisääntyneinä tuloina ja vähentyneinä tulonsiirtoina ja muina kustannuksina. Kun koulutukseen ja työhön kiinnittyi tai siirtyi 29 henkilöä, hankkeesta saatava yhteiskunnallinen hyöty nousee koko työuran ennustejaksolla (40 v.) jo 6,96 M€!

Nuori keskiössä

Kehittämistyö

Hanke järjesti yhdessä 1000 Mielen Tarinaa -hankkeen kanssa nuorille ja ammattilaisille neljä yhteiskehittämistyöpajaa, jotka käsittelivät kohtaamista, arjen tukea, ryhmätoimintoja ja verkostoyhteistyötä mielenterveyspalveluiden kentällä. Pajojen tulokset olivat pääosin käytännönläheisiä, työotteeseen ja käytäntöihin pureutuvia ratkaisuja mutta myös isompia, rakenteellisia muutosehdotuksia sekä työnantajan, paikallisen päätöksenteon että yhteiskunnan tasolla.

Alla pdf-tiedostoina koonnit työpajoista, blogilinkki sekä videoupotus viimeisen työpajan paneelikeskustelusta.

Kiitokset yhteistyöstä nuorille, kollegoille ja yhteistyötahoille!

Terkuin koko Matkalla-tiimi 2023: Sirkku Rämö, Maija-Kaisa Palo, Sara Kauppinen, Kalle Kuusniemi, Sami Tarmio, Saara Sillanpää, Janette Sandberg, Heidi Rytky-Ylinen ja Ville Mäkelä!