Vapaaehtoistoiminta yritysten agendalla ja arjessa

Yritysten vapaaehtoistoiminta on yksi keskeisimmistä sosiaalisen vastuun osa-alueista ja kasvava trendi. Lisäksi vapaaehtoistoiminnan puolesta puhuu myös yrityksissä vapaaehtoistoimintaan osallistumisen jälkeen koetut positiiviset vaikutukset muunmuassa työnantajakuvan, brändityön tai henkilöstön osaamisen kehittämisen saralta.

Vapaaehtoistoiminnan positiivisista vaikutuksista huolimatta aihe on silti suurimmalle osalle yrityksistä vieras, eikä ihme, sillä ilmiötä on myös tutkittu ja selvitetty Suomessa vähäisesti. Yritysten vapaaehtoistoiminta ei myöskään ole ollut merkittävästi esillä muilla keskeisillä foorumeilla, kuten mediassa tai suuremmissa yritystapahtumissa.

Koska yritysten vapaaehtoistoiminta voi olla sekä avun kohteen kannalta tärkeää, että avata yrityksille ovia moniin erilaisiin positiivisiin vaikutuksiin, halusimmekin lähteä selvittämään, miten yritykset itse näkevät vapaaehtoistoiminnan ja tämän vaikutukset. Mikä motivoi yrityksiä osallistumaan vapaaehtoistoimintaan, mikä osallistumisessa on mahdollisesti hankalaa ja mitä voitaisiin tehdä paremmin.

Tutkimuksemme aikana huomasimme, että vaikka vapaaehtoistoiminta voi kuulosta monesta yrityksestä vieraalta, voi se asiaan perehtyneille yrityksille tarjota useita hyötyjä.

Etenkin henkilöstön hyvinvointi ja sitoutuminen sekä osaamisen kehittyminen, positiiviset vaikutukset brändiin ja imagoon, sekä vastuullisuustyön kehittyminen olivat yrityksiä vapaaehtoistoimintaan motivoivia tekijöitä ja nämä vastasivat myös osallistujien kokemia hyötyjä. Lisäksi yritykset kokivat myös, että vapaaehtoistoiminta voi auttaa esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan osallistuneita maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä integroitumaan paikallisiin yhteisöihin.

Suurimmat haasteet vapaaehtoistoimintaan osallistumisen kannalta puolestaan olivat aikataulutus- ja yhteensovittamishaasteita muuten kiireisen arjen ja työn kanssa.

Nuorten (71% vastaajista) ja ikääntyneiden (33%) tukeminen, oman asiantuntijuuden jakaminen (62%) ja erilaisiin muiden toimijoiden organisoimaan toiminaan osallistuminen (52%) sekä esimerkiksi ympäristön hyväksi tehty toiminta (43%) olivat vastausten perusteella yrityksiä eniten kiinnostavat vapaaehtoistoiminnan teemat. Yrityksien näkökulmasta vapaaehtoistoiminta, etenkin ihmisten kohtaamisen ja luonnon läheisyyden myötä, oli hyvin käsinkosketeltavia hyvätekemistä, joka auttoi konkretisoimaan esimerkiksi vastuullisuustavoitteita.

Vapaaehtoistoiminta ei ole vielä kuitenkaan osa laajemman yritysmaailman perusliiketoimintaa, kuten vastuullisuustyötä tai henkilöstösuunnittelua, vaikka osa yrityksistä toimiikin asian suhteen edelläkävijöinä ja ovatkin integroineet vapaaehtoistoiminnan keskeiseksi osaksi yrityksen liiketoimintaa. Tällöin sekä vapaaehtoistoiminnan hyödyt, että siihen käytetyt resurssit ovat ennakoitavissa, vapaaehtoistoiminta saadaan aikataulutettua sujuvammin sekä henkilöstö kokee vapaaehtoistoiminnan olevan aidosti osa yrityksen menestystä.

Vapaaehtoistoimintaa järjestäviltä tahoilta toivottiin myös yrityslähtöisempiä ratkaisuja vapaaehtoistyön toteuttamiseen. Etenkin selkeämmät toteutusmuodot, tuki toteutetusta vapaaehtoistoiminnasta viestimiseen sekä matalamman kynnyksen osallistumismuodot voisivat vastanneiden mukaan kannustaa yhä useampaa yritystä kokeilemaan vapaaehtoistoimintaa.

Vaikka vapaaehtoistoiminta siis kuulostaa vielä yrityksistä vieraalta, kannattaa kokeilemaan lähteä ennakkoluulottomasti! Moni yritys koki vapaaehtoistoimintaan osallistumisen jälkeen selkeitä positiivisia vaikutuksia liiketoimintansa muilla osa-alueilla. Vapaaehtoistoimintaa organisoidessa kannattaa kuitenkin pitää mielessä, se mitä vapaaehtoistoiminnalla tavoitellaan kuitenkin samalla ollen avoimia uusille ideoille, oppimismahdollisuuksille sekä ihan vaan hauskanpidolle. Näin toiminta tukee sekä muuta työtä että jättää osallistujille positiivisia kokemuksia sopien samalla esimerkiksi työhyvinvointipäivään tai -tapahtumaan.

Ennen kaikkea vapaaehtoistoiminta oli yrityksille konkreettinen ja käsinkosketeltava hyvän tekemisen muoto, jolla pystyttiin auttamaan paikallisia yhteisöjä ja luontoa samalla saavuttaen positiivisia vaikutuksia esimerkiksi henkilöstön, brändin ja vastuullisuustyön saralla. Vapaaehtoistoimintaan liittyy myös loistavia tarinoita, tunteita ja tapahtumia ja näistä tutkimustamme paremmin kertovat kokemukset:

”Aivan ihanaa, koska tulet uudestaan?” tuumasi ympärivuorokautista palveluasumista tarjoavan Koskikodin asukas, kun TampereMission organisoima yritysvapaaehtoispäivä oli lopuillaan. Konkreettinen palaute avunsaajalta kertoo vapaaehtoistyön ja avunantamisen merkityksellisyydestä sen saajalle. ” Hiukan stressaantunut olo töistä, mutta odottavainen fiilis” totesi puolestaan yritysvapaaehtoinen tullessaan iltapäiväksi vapaaehtoistehtävänsä pariin. Yhteisen ulkoiluhetken myötä tuntemukset vaihtuivat rauhalliseen ja hyvään mieleen sekä levolliseen oloon. Ilon ja avun antaminen muille lisääkin tutkitusti myös avunantajan, yritysvapaaehtoisen, omaa hyvinvointia. Yritysvapaaehtoisuuden tuoma hyvän kehä vaikuttaa näin aina työpaikoille asti.

Helppous tulla mukaan, mukava vaihtelu arkeen, työkiireiden katkaiseminen hetkeksi sekä mahdollisuus tehdä hyvää yhdessä työkavereiden kanssa ovat palautteiden mukaan yritysvapaaehtoispäivien selkeitä tunnusmerkkejä. Toteutus TampereMission Koskikodilla sujuu asiantuntevasti ja organisoituna kokonaisuutena. Mikä parasta puolen päivän mittaisen kokemuksen myötä, on syntynyt myös uusia yhteisiä auttamisen tapoja ja tempauksia.

Auttamalla lähellä, vaikutat parhaiten niin itsesi kuin ympärilläsi olevien ihmisten hyvinvointiin!

Blogi pohjautuu TampereMissio ry:n ja Valveres Oy:n keväällä 2024 toteuttamaan yritysvapaaehtoisuutta tutkineeseen kyselyyn sekä TampereMission yritysvapaaehtoistoteutuksiin.

Kirjoittajina toimivat Valveres Oy:n toimitusjohtaja ja johtava asiantuntija Vertti Sahala sekä TampereMission yritysyhteistyöstä vastaava varainhankinnan asiantuntija Anuliisa Holappa.

Valveres on TampereMission Ystäväyritys.