TunteVa-kouluttajien koulutus: mistä on kyse?

Haastattelimme Varpu Lipposta, joka kouluttaa TampereMissiolle TunteVa-osaajia. 1,5 vuotta kestävän koulutuksen ansiosta meille TampereMissiolle syntyy lisää uusia TunteVa-kouluttajia, jotka varmistavat TunteVa-menetelmän käytön työyhteisöissämme. Mutta oletko sinä kuullut TunteVa-menetelmästä ja sen hyödyistä? Katsotaan, mitä Varpu vastasi meille aiheesta:

Esittele lyhyesti itsesi:

Nimeni on Varpu Lipponen. Olen väitellyt tohtoriksi Tampereen yliopistossa vuonna 2006 aiheenani ”Läheisyyttä ja etäisyyttä kuoleman lähestyessä – Kuolevan potilaan omahoitaja hoitosuhde dialogisen filosofian näkökulmasta tarkasteltuna”. Olen toiminut yliopettajana TAMK:ssa ja vastannut Terveyden edistämisen ylemmän AMK:n kehittämisestä ja toteuttamisesta vuodesta 2002. Pääpaino tässä koulutuksessa oli ikääntyvän väestön hoidossa ja kuntoutuksessa. Tällä hetkellä toimin psykoterapeuttina, työnohjaajana ja kouluttajana.

Miten olet tutustunut alun perin TampereMissioon?

Olen tehnyt yhteistyötä TampereMission kanssa jo vuosia erilaisissa yhteyksissä. En edes muista juuri ensimmäistä kertaa! TAMK:ssa ollessani toteutimme mm. TunteVa-kouluttajakoulutuksen yhteistyössä TampereMission kanssa vuonna 2011.

Mikä on suhteesi TunteVa -koulutukseen; miten sinusta tuli TunteVa -osaaja?

Toimiessani TAMK:ssa vanhustyö on ollut osa osaamisaluettani. TunteVa on kuulunut luontevana osana vanhustyön opetukseeni. Koen sen erittäin tärkeänä osana vanhustyötä.

Mitä TunteVa tarkoittaa? Mitä se merkitsee sinulle?

TunteVa-toimintamalli on amerikkalaisen validaatio -menetelmän pohjalta suomalaiseen hoitokulttuuriin kehitetty vuorovaikutusmenetelmä. TunteVa:ssa keskeinen ajatus on muistisairaan ihmisen luottamusta herättävä ja arvostava kohtaaminen, hänen kokemusmaailmaansa eläytyminen ja käyttäytymisensä ymmärtäminen.

TampereMissiolla kaikki hoitopuolen ammattilaiset saavat TunteVa-perehdytyskoulutuksen. Miksi se on sinusta tärkeää?

Minulle TunteVa-toimintamalli merkitsee toisen ihmisen arvostavaa kohtaamista, on sitten kyse muistisairaasta tai kehitysvammaisesta ihmisestä. Lisäksi TunteVan toteuttaminen hoitoyhteisössä merkitsee entistä laadukkaampaa hoitotyötä. Onhan kyse lääkkeettömästä menetelmästä. Kun koko hoitoyhteisö on sisäistänyt Tunteva-toimintamallin, hoitajan työ helpottuu ja asukkaat voivat hyvin.

TunteVa-kouluttajien koulutus kestää 1,5 vuotta. Mistä koulutus koostuu ja keitä siinä koulutetaan? Miksi?

Kyseessä on täydennyskoulutus TampereMission esimiehille, jossa osallistujat saavat koulutusoikeuden TunteVa-menetelmään. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina ja siinä tehdään myös kehittämistehtävä omassa työyhteisössä. TampereMissio tarjoaa tämän mahdollisuuden halukkaille.

Koulutus sisältää orientoivat opinnot l op, ammatilliset opinnot 23 op (sisältäen seuraavat osiot: Muistisairaan ja hänen läheistensä kohtaaminen, TunteVa-kouluttajaksi kehittyminen, Toiminnalliset menetelmät muistisairaan hoidossa, Tunteva-asiantuntijana toimiminen ikääntyvien työyhteisössä) ja kehittämistehtävä 6 op, josta koostuu 30 opintopisteen paketti. Koulutus järjestetään myös yhteistyössä Kulttuurikeskus PiiPoon kanssa, jonka kautta opimme taiteen ja kulttuurin hyödyntämisestä TunteVa-menetelmässä.

TunteVa-koulutuksia on kuitenkin tarjolla useita ja eri hoitohenkilöstölle tarkoitettuja. Hoitotyöntekijöille, esimiehille ja heidän kouluttajilleen on omat polkunsa. Myös omaisille, vapaaehtoistoimijoille ja muille muistisairaiden parissa toimiville on oppaita. Tämän kouluttaja-koulutuksen avulla uudet TunteVa-ammattilaiset voivat kouluttaa omia työntekijöitään aiheeseen. Näin TampereMissio pystyy varmistamaan oman henkilöstönsä laadukkaan kouluttamisen sekä ennen kaikkea osaamisen, jokaisella tasolla. TunteVassa on tärkeää, että koko työyhteisö osallistuu sen toteuttamiseen.

Kenelle suosittelisit TunteVaan tutustumista?

Suosittelisin sitä erityisesti kaikille muistisairaiden ihmisten ja kehitysvammaisten parissa työskenteleville. Myös kaikki ikääntyneiden ihmisten parissa työskentelevät hyötyisivät TunteVasta.

Miten TunteVaa voi käyttää hyödyksi omassa elämässä?

Sitä voi käyttää esimerkiksi oman perheen sisällä arkea helpottamaan. TunteVassa on tärkeää tunnetasolle meneminen ja sen avulla arjen helpottaminen. Sitä voi käyttää myös esimerkiksi puolison tai teini-ikäisten lasten kanssa kommunikointiin ja rakentavampaan riitelyyn.

Kohtaamisen ja vuorovaikuttamisen menetelmänä TunteVa on ehdottoman hyvä tapa parantaa kommunikointia, sillä siinä tulee asettua toisen tunteiden tasolle. TunteVan avulla voi saada sulkeutuneen, ärtyneenkin ikäihmisen ja muistisairaan palaamaan hetkeen omana iloisena itsenään. Esimerkkinä kerron lyhyesti tapauksen, jossa kolme hoitajaa yritti saada vihaista muistisairasta suihkutettua. TunteVa-menetelmien avulla asukkaalta kyseltiin lempikappaleista ja alettiin laulamaan asukkaalle. Suihkuttelu sujui iloisissa merkeissä sujuvasti, vain yhden hoitajan voimin. Näin konkreettisesti menetelmät vaikuttavat sekä hoitotyöhön että asukkaan oloihin positiivisesti.

Muita kommentteja rooliisi, TampereMissioon, koulutettaviin tai Tuntevaan liittyen?

On erittäin palkitsevaa toimia valmiiden ammattilaisten kouluttajana TampereMissiossa! Arvostan suuresti sitä, että TampereMissio panostaa merkittävällä tavalla ikääntyvän väestön laadukkaaseen kohtaamiseen hoitotyössä kouluttamalla TunteVa-kouluttajia. Koulutuksen saaneet hoitajat voivat hyödyntää osaamistaan omassa työyhteisössä ja kouluttaa uusia osaajia myös muissa ikäihmisten hoitotyöyhteisöissä. Tämä kyseinen ryhmä myös koostuu aivan upeista ammattilaisista, joiden kanssa on mahtavaa tehdä töitä yhdessä!

Haastattelu: Emma Sireeni

 

Lisätietoja aiheesta kiinnostuneille:

TunteVan avulla saavutamme paremmin muistisairaan ihmisen oikeuksia:

https://www.muistiliitto.fi/fi/etuudet-ja-oikeudet/muistisairaan-ihmisen-oikeudet