Monipuolista päivä- ja työtoimintaa

Päivä- ja työtoiminta lisäävät osaamista, sosiaalisuutta ja tuovat eri-ikäisten kehitysvammaisten arkeen mielekkyyttä. Samalla ne edistävät hyvinvointia, toimintakykyä sekä elämänhallintaa. Päivä- ja työtoiminnan ammattitaitoisella henkilökunnalla on runsaasti erityisosaamista, jolla vahvistetaan asiakkaiden saaman tuen ja ohjauksen kokonaisvaltaisuutta, monipuolisuutta ja yksilöllisyyttä.

Päivätoiminta

Tavoitteellista päivätoimintaa nuorille aikuisille

Rongankoti Villan päivätoiminnan keskeiset tavoitteet ovat mielekkyys, virikkeellisyys ja osallisuus. Monipuolinen, itseohjautuvuutta ja yksilöllisiä tavoitteita tukeva toiminta on suunniteltu Villan asiakkaiden tarpeita ja toiveita kuunnellen. Villalla vallitsee yhteisöllinen ilmapiiri, jossa kaikki mahtuvat porukkaan omanlaisina itsenään. Panostamme kohtaamiseen ja tasavertaiseen vuorovaikutukseen kannustaen ja tsempaten toisiamme. Villalla jokainen tulee kuulluksi ja huomioiduksi.

Pienryhmätoimintaa ja pajatöitä

Villan toiminnassa hyödynnetään luovia menetelmiä niin monenlaisten kädentaitojen, luovan ilmaisun kuin musiikinkin muodossa. Selkeä viikko-ohjelma tukee arjen rytmiä. Villalla tavoitteena on omaehtoinen ja motivoitunut osallistuminen yhteisön sosiaaliseen elämään sekä itsenäisessä elämässä tarvittavien taitojen oppiminen ja jo opittujen taitojen ylläpitäminen. Jokaisen asiakkaan yksilöllisten voimavarojen löytyminen edesauttaa omannäköisen elämän toteuttamista ja lisää elämänlaatua. Pajatöitä tehdään viikoittain puupajassa, kutomossa ja kädentaitojen pajassa ja omassa keittiössä valmistetaan yhteistyöllä lounas koko porukalle.

Suunnitelmallisesti kohti oman elämän unelmia

Toiminnan keskiössä ovat kunkin asiakkaan yksilölliset tavoitteet, joita kohti tietoisesti kuljetaan. Yhdessä laadittua ohjaussuunnitelmaa ja siihen kirjattuja tavoitteita tarkastellaan säännöllisesti ja tarvittaessa tehdään yhteistyötä esimerkiksi työtoiminnan kanssa omia tavoitteita kohti vievien jatkopolkujen kartoittamiseksi. Ammattitaitoisten ohjaajien ja ryhmästä saatavan vertaistuen avulla tuetaan jokaisen omannäköistä elämää ja vahvistetaan elämän hallintaa.

Luonto Hoivaa

Rongankoti Villan toiminnan vihreänä lankana on luontoyhteyden vaaliminen ja luonnon hyvinvointivaikutusten mahdollistaminen. Ympäristötietoisuuden vahvistaminen esimerkiksi kestävän kehityksen ja kierrätyksen muodossa on osa Villan luontoperustaista toimintaa. Villalla toimitaan päivittäin luonnossa ja omassa pihassa. Puitteita on muokattu luontoperustaista toimintaa tukeviksi: pihaan on rakennettu nuotiopaikka ja sisälle viherhuone. Säännölliset luontoaltistukset ja -elämykset toteutetaan yksilölliset tavoitteet huomioiden. Läsnäolo, havainnointi ja aistien aktivoiminen luonnossa edistävät vuorovaikutusta ja oman elämän hallintaa. Villan sijainti mahdollistaa ulkoilun rauhallisessa, jopa maalaismaisessa lähiympäristössä Ahlmanin peltojen ja Vihiojan puiston kupeessa eikä lähimetsiinkään tai muihin luontokohteisiin pitkä matka ole.  Luonnossa liikkuminen tarjoaa itsensä haastamisen ja onnistumisen kokemuksia vahvistaen itsetuntoa ja osallisuutta.

Yhteisölliset toimintatavat, osallisuuden vahvistaminen ja kasvatuksellinen lähestymistapa näkyvät Villan luontoperustaisessa toiminnassa, jossa asiakkaat ja henkilöstö saavat tasavertaisina kokea luonnon hyvinvointivaikutuksia. Rongankodin luontoperustaiselle päivä-, työ- ja vapaa-ajantoiminnalle on myönnetty LuontoHoiva-laatumerkki.

Lisätietoja
Susanna Hyvönen

Yksikönpäällikkö

Työtoiminta

Työn kautta osalliseksi

Rongankodin Työtoiminta tukee kehitysvammaisten työllisyyttä ja työllistymistä. Palvelu on yksilöllistä tukea ja ohjausta työelämään liittyvissä asioissa aina elämänhallinnasta työtaitoihin.

Yksilöllistä tukea työelämän eri vaiheisiin

Työtoiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan omat toiveet, vahvuudet ja osaaminen, joita yhteistyössä kartoitetaan. Näiden pohjalta asiakkaalle etsitään hänelle soveltuvia työharjoittelupaikkoja, joissa työtehtäviä pääsee käytännössä tuetusti tekemään. Työllistyminen ja työelämän eri vaiheet kulkevat jokaisen asiakkaan kohdalla omanlaista kulkuaan, jota aktiivisesti tuetaan, seurataan ja arvioidaan esimerkiksi ohjaussuunnitelmien päivityksen yhteydessä.

Työhönvalmentajat rinnallakulkijoina

Työhönvalmentajat tukevat ja ohjaavat asiakkaita heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Tarvittaessa tuki on intensiivistä. Tukea annetaan työpaikkakäyntien lisäksi yksilöohjauksena henkilökohtaisissa tapaamisissa asiakkaan työajan ulkopuolella. Asiakkaiden ohella työhönvalmentaja tukee työpaikkaohjaajaa ja koko työyhteisöä esimerkiksi tukemalla perehdytysvaiheessa työpaikan käytäntöjen opettelussa, tarjoamalla tukea haastavissa tilanteissa ja kouluttamalla.

Luonto osana toimintaa

Rongankodin työtoiminnassa hyödynnetään tietoisesti luonnon hyvinvointivaikutuksia. Luontoperustaisen toiminnan avulla tuetaan asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, vahvistetaan osallisuutta sekä tarjotaan uusia elämyksiä ja kokemuksia. Työtoiminnasta tehdään luontoretkiä lähialueen kohteisiin ja projektiluonteisina hankkeina toteutetaan muun muassa palstaviljelyä. Luontoperustaisessa toiminnassa pyritään ”matalan kynnyksen” toimintaan, jonka jokainen voisi helposti juurruttaa myös omaan arkeensa niin halutessaan. Rongankodin luontoperustaiselle päivä-, työ- ja vapaa-ajantoiminnalle on myönnetty LuontoHoiva-laatumerkki.

Lisätietoja
Niina Sormunen

Yksikönpäällikkö