Valmentavasta työtoiminnasta eväitä elämään

Työelämään valmentava työtoiminta (Teva) on erityistä tukea tarvitseville nuorille aikuisille suunnattu ryhmämuotoinen kuntouttava palvelu. Teva on määräaikainen, yksilöllisesti räätälöity palvelu, jossa vahvistetaan omaa toimintakykyä ja työelämävalmiuksia sekä kartoitetaan tulevaisuuden jatkopolkuja. Teva voi olla oikea palvelu esimerkiksi silloin, kun valmentavien tai ammatillisten opintojen jälkeen ei ole vielä selvää ideaa mitä haluaisi seuraavaksi tehdä ja tarvitsee tukea tulevaisuuden suunnitteluun.

Kokonaisvaltaista ja voimavarakeskeistä tukea

Tevassa kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaisesti toimintakyvyn tukemiseen. Valmennus koostuu erilaisista kokonaisuuksista, kuten;

  • Omien vahvuuksien tiedostaminen ja hyödyntäminen
  • Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kartoittaminen, tukeminen ja vahvistaminen
  • Arjen- ja elämänhallinnan taitojen vahvistaminen
  • Työkyvynarviointi ja
  • Työelämävalmiuksien kehittäminen

Pienryhmätyöskentelyn lisäksi valmennukseen sisältyy yksilöohjausta ja käytännön työharjoitteluita. Toiminnan keskiössä ovat voimavara- ja ratkaisukeskeiset menetelmät.

Tavoitteellinen polku

Valmennuksen alussa jokainen asiakas asettaa tuetusti itselleen tavoitteet, joiden saavuttamista seurataan tiiviisti erilaisin arviointimenetelmin ja –keskusteluin koko valmennusprosessin ajan. Tavoitteiden ja toiveiden pohjalta määritellään jokaisen asiakkaan oma yksilöllinen valmennuspolku ja valmennukseen sisältyvät kokonaisuudet. Valmennuksen aikana kartoitetaan tulevaa palvelutarvetta yhteistyössä kotikunnan sosiaalityöntekijän kanssa. Jatkopoluttuminen tapahtuu tyypillisimmin työtoimintaan, päiväaikaiseen toimintaan tai täydennysopintojen pariin.

Luonto vahvistaa

Rongankodin valmentavassa työtoiminnassa luontoperustaisuutta hyödynnetään voimavaralähtöisesti, jokaisen yksilölliset toiveet ja tavoitteet huomioiden. Green care-menetelmiä hyödyntämällä pyritään lisäämään hyvinvointia, löytämään keinoja oman toimintakyvyn tukemiseen ja vahvistamiseen sekä saamaan uusia kokemuksia ja elämyksiä. Toiminnassa korostuu erityisesti toiminnanohjauksen, tunnetaitojen sekä oman käyttäytymisen säätelyn vahvistuminen luontoperustaisen toiminnan avulla. Liikumme ja toimimme lähiluonnossa aktiivisesti ja kestävä kehitys sekä kasvatuksellinen luontotoiminta kuuluvat myös arkeemme. Rongankodin luontoperustaiselle päivä-, työ- ja vapaa-ajantoiminnalle on myönnetty LuontoHoiva-laatumerkki.

Lisätietoja

Jenni Vähäjärvi
Palveluohjaaja
040 572 2552

jenni.vahajarvi@tamperemissio.fi