Työn kautta osalliseksi 

Rongankodin Työtoiminta on tukenut jo usean vuosikymmenen ajan kehitysvammaisten työllisyyttä ja työllistymistä. Palvelu on yksilöllistä tukea ja ohjausta työelämään liittyvissä asioissa aina elämänhallinnasta työtaitoihin. Työtoiminnan asiakkaat ovat joko avotyössä tai palkkasuhteisessa tuetussa työssä, myös tuetut työharjoittelut ja työkokeilut kuuluvat palveluun. Työaloja, joissa työtä muun muassa tehdään, ovat muun muassa siivousala, varhaiskasvatus, hoiva-ala, kiinteistöala, keittiö-/ ravintola-ala sekä kaupan ala.

Yksilöllistä tukea työelämän eri vaiheisiin

Työtoiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan omat toiveet, vahvuudet ja osaaminen, joita yhteistyössä kartoitetaan. Näiden pohjalta asiakkaalle etsitään hänelle soveltuvia työharjoittelupaikkoja, joissa työtehtäviä pääsee käytännössä tuetusti tekemään. Työllistyminen ja työelämän eri vaiheet kulkevat jokaisen asiakkaan kohdalla omanlaista kulkuaan, jota aktiivisesti tuetaan, seurataan ja arvioidaan esimerkiksi ohjaussuunnitelmien päivityksen yhteydessä.

Työhönvalmentajat rinnallakulkijoina

Työhönvalmentajat tukevat ja ohjaavat asiakkaita heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Tarvittaessa tuki voi olla intensiivistä, jopa päivittäistä. Tukea annetaan työpaikkakäyntien lisäksi yksilöohjauksena henkilökohtaisissa tapaamisissa asiakkaan työajan ulkopuolella. Asiakkaiden ohella työhönvalmentaja tukee työpaikkaohjaajaa ja koko työyhteisöä esimerkiksi tukemalla perehdytysvaiheessa työpaikan käytäntöjen opettelussa, tarjoamalla tukea haastavissa tilanteissa ja kouluttamalla.

Luonto osana toimintaa

Rongankodin työtoiminnassa hyödynnetään tietoisesti luonnon hyvinvointivaikutuksia. Luontoperustaisen toiminnan avulla pyritään tukemaan asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, vahvistamaan osallisuutta sekä tarjoamaan uusia elämyksiä ja kokemuksia. Työtoiminnasta tehdään luontoretkiä lähialueen kohteisiin ja projektiluonteisina hankkeina toteutetaan muun muassa palstaviljelyä. Luontoperustaisessa toiminnassa pyritään ”matalan kynnyksen” toimintaan, jonka jokainen voisi helposti juurruttaa myös omaan arkeensa niin halutessaan. Rongankodin luontoperustaiselle päivä-, työ- ja vapaa-ajantoiminnalle on myönnetty LuontoHoiva-laatumerkki.

Lisätietoja

Niina Sormunen
Yksikönpäällikkö
0400 464 252

niina.sormunen@tamperemissio.fi