lehtisydänvaaka.jpg

Yhteinen vihreä missio

Kukaan meistä ei ole voinut välttyä kuulemasta uutisia maapallon sietokyvyn ylityksestä, ilmastonmuutoksesta ja sen vakavista seurauksista. Merkittäviä toimenpiteitä nykyisen kehityksen hidastamiseksi ja pysäyttämiseksi tarvitaan pikaisesti. Ympäristövastuullisuus on tämän ajan kuuma trendi – pakosta.

Päättäjät niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla ovat havahtuneet asettamaan tiukkoja tavoitteita hiilineutraaliuden suhteen. Maailmanlaajuisesti yhteisistä suuntaviivoista kiistellään, mutta tavoitteita myös laaditaan monisyisen ilmiön hillitsemiseksi. Yritysmaailmassa monet isot toimijat kantavat näkyvästi kortensa kekoon vihreiden arvojen huomioimisessa.

Myös TampereMissio kantaa ympäristövastuunsa laajasti.

Ympäristötyöryhmä laati ympäristöohjelman vuosille 2019–2021. Sen tarkoituksena on ohjata toimintaa ja ajattelua TampereMissiossa entistäkin ympäristövastuullisemmaksi. Kolmivuotisen ohjelman jokaiselle vuodelle on asetettu osatavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan erilaisten mittareiden avulla. Ohjelman painopisteiksi valikoituivat koko henkilöstölle tehdyn alkukartoituksen pohjalta henkilöstön asenteiden & tietoisuuden edistäminen, ympäristövaikutusten huomioiminen ruokahuollossa, hankintojen ympäristövastuullisuus, energian kulutus ja jätteiden lajittelu.

Ympäristöarvojen huomioiminen ei useinkaan vaadi taloudellista panostusta – päinvastoin. Vastuulliset ratkaisut ja valinnat saattavat ennemminkin aikaansaada säästöjä. Jo pienetkin muutokset linjauksissa saavat aikaan tavoitteiden mukaista muutosta toimintakulttuurissa.

Alkuvuodesta 2020 henkilöstölle väliarviointina toteutettu ympäristökysely osoitti, että suuntamme on oikea. Jätteiden lajittelumahdollisuudet ovat lisääntyneet merkittävästi ja jätteiden lajittelun toteutumisen todennäköisyys on kasvanut. Kyselyyn vastanneista työntekijöistä peräti 96 % koki, että heillä on riittävästi tietoa työssä huomioitavista ympäristöasioista. Tästä huolimatta lisää perehdytystä, tietoiskuja ja vahvistusta asennemuutoksen laajentamiseen tarvitaan.  Pohdittavaa ja kehitettävää löytyi mm. hävikkiruuan vähentämiseen liittyen.

Ympäristökyselyn vastauksia läpikäydessäni oli ilahduttavaa huomata, että kyselyyn vastanneilla työntekijöillä oli paljon toteutuskelpoisia ideoita vastuullisuuden vahvistamiseksi. Aihe on selvästi monelle tärkeä henkilökohtaisesti.

On hyvä muistaa, että meidän jokaisen pienetkin valinnat ja päätökset ovat merkityksellisiä. Ympäristöahdistumisen sijaan kannattaa ryhtyä toimeen, vaalia toiveikkuutta ja näyttää omalla esimerkillä oikeaa suuntaa. 

Ympäristöohjelman jalkauttaminen on henkilöstömme vihreä missio.

 

Johanna Risku
Kirjoittaja työskentelee Rongankodin palveluohjaajana ja on TampereMission ympäristötyöryhmän jäsen

Jaa tämä sivu: