Senioripysäkki, Parisuhdepysäkki ja Ikätukitoiminta muodostavat yhdessä Tukea 60+ Ikäisille - Senioripysäkki toiminnan

Senioripysäkkitoiminnan päätavoitteena on yli 60-vuotiaiden mielenterveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen, voimavarojen lisääminen ja elämänlaadun vahvistaminen ammatillisesti ohjatun ryhmätoiminnan, yksilö- ja parikeskustelujen avulla sekä Ikätukitoiminnan avulla. Tavoitteena on myös elämänlaadun paraneminen käymällä läpi työntekijän kanssa erilaisia elämäntilanteita ja kriisejä (esim. parisuhde, kuolema, menetykset, sairaudet, masennus jne.) sekä ryhmässä puhumisen ja jakamisen (vertaistuen) avulla.

Ammatillisesti ohjattujen keskusteluryhmien sekä yksilö- ja parikeskustelujen avulla mahdollistetaan ikääntyneille esiin tuleva tarve puhua eletystä elämästä ja vaikeista elämänkokemuksista sekä löytää keinoja selviytyä eteenpäin. Senioripysäkki tarjoaa ikäihmisille myös paikan, jonne voi tulla keskustelemaan parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ammattilaisen kanssa.

Ryhmätoiminnan tarkoituksena on lisätä sosiaalisia kontakteja ja mahdollistaa vertaistuki ryhmäläisten välille, sekä etsiä ihmisen omia voimavaroja ja selviytymiskeinoja yksinäisyyden tunteen lievittymiseksi.

Yksilö/parikeskustelut tarjoavat mahdollisuuden tapaamisen ajan syventyä pohtimaan omaa elämäntilannetta ja selviytymiskeinoja ammattilaisen kanssa. Yksilö- ja parikeskustelu on mahdollista käydä myös Tukinetin kautta anonyymisti ja matalalla kynnyksellä.

Ikätukitoiminta mahdollistaa rinnalla kulkijan

Verkostotyö on tärkeässä roolissa Ikätuki-toiminnassa ja sitä voidaan tehdä tukisuhteen eri vaiheissa ja verkostojen kokoonpano voi muuttua toiminannan kehittyessä. Verkostotyön avulla ikääntyvät saavat oikealla hetkellä tukea elämäänsä ja he voivat ohjautua tarvitsemiensa palveluiden äärelle. Koulutettujen vapaaehtoisten rooli rinnalla kulkemista, jossa toiminnan tavoitteena on mielenhyvinvoinnin tukeminen ja mielekkyyden löytäminen. Tuki perustuu keskusteluun, asioiden hoitamiseen, rohkaisuun harrastusten pariin. Tukihenkilö tuo tuettavan elämään sosiaalista kohtaamista. Ikätukitoiminnassa toiminnan kautta vahvistetaan tuettavan omia mielen voimavaroja, elämäntaitoja ja selviytymiskeinoja.

Ikätukitoiminnan tavoitteena on tukea vaikeassa elämäntilanteessa olevia yli kuusikymmentä vuotiaita ihmisiä. Toiminnan avulla tuetaan ja edistetään ikääntyneen arjessa selviytymistä, toimintakykyä ja elämänlaatua muuttuneessa tilanteessa (esimerkiksi puolison kuolema, oman toimintakyvyn heikkeneminen, muutto toiselle paikkakunnalle, tai eläkkeelle siirtyminen). Keskiössä on henkisen hyvinvoinnin tukeminen ja vahvistaminen. Tukihenkilötoiminnan avulla ennaltaehkäistään vaikeiden elämäntilanteiden pitkittymistä ja vältetään vakavampien ongelmien syntymistä sekä syrjäytymistä. Ikätukitoiminnan tavoitteena on lisätä ja ylläpitää ikääntyneen henkilön sosiaalista verkostoa sekä rikastuttaa hänen sosiaalista elämäänsä tarjoamalla mahdollisuuksia kodin ulkopuolisiin virikkeisiin tukihenkilön kanssa. Ikääntyneiden arjen hallintaa tuetaan vahvistamalla heidän omia voimavarojaan.

Samalla autetaan tukea tarvitsevia suuntautumaan oman elämänsä uudelleenrakentamiseen virikkeiden ja sosiaalisten kohtaamisten kautta. Ikätukitoiminnassa ovat kohderyhmänä myös tukihenkilöinä toimivat koulutetut vapaaehtoiset. Vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.

Ikätukitoiminta on prosessinomaista. Siinä haastatellaan ja koulutetaan tukihenkilöitä ikäihmisten tueksi heidän muutostilanteisiinsa. Ikätukitoiminta ottaa vastaan tuettavan tukipyynnön ja haastattelee hänet. Sen jälkeen Ikätuen työntekijä käynnistää sopivan tukihenkilön haun koulutetuista tukihenkilöistään. Seuraavaksi sovitaan aloitustapaaminen, tutustumisaika on 1 kk. Tuettava ja tukihenkilö päättävät jatkavatko he tukisuhdetta. Tämän jälkeen Ikätuki-työntekijä sopii Ikätukipareille seurantatapaamisia. Kun tukisuhde on kestänyt vuoden, työtekijä järjestää tukiparille lopetuspalaverin.

Tuki on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista. Tukisuhteet kestävät kerrallaan noin vuoden. Ikätukitoiminnassa on keskitytty järjestämään tuen tarpeessa oleville ikääntyneille mielekäs ja arjessa tukeva ihmissuhde. Tukihenkilöt ovat helpottaneet tuettavien moninaisissa elämän muutostilanteissa. Lisäksi tukihenkilöt ovat kokeneet itsensä tärkeiksi. He ovat koulutuksen kautta saaneet välineitä vuorovaikutukseen ja auttamiseen. Ikätuki-toiminta on toimiva osa Senioripysäkin kokonaistoimintaa.

Ikätukitoiminta on tuonut arvokkaan lisän senioripysäkin palvelutarjontaan mahdollistamalla paljon tukea tarvitsevan asiakkaan polun tälle ikäryhmälle tarjottaviin muihin toimintoihin ja yhteyteen muiden ihmisten kanssa.

Toiminta on asiakkaille maksutonta.

Tukea 60+ ikäisille — Senioripysäkki

Näsilinnankatu 48 D. 4.krs
33200 Tampere

Ajanvaraus ja tiedustelut
040 632 7455

Ikätuki-toiminta

040 356 5079
senioripysakki@tamperemissio.fi

 

Senioripysäkki on matalan kynnyksen tukipiste, joka on toiminut Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana vuodesta 2003 ja Parisuhdepysäkki vuodesta 2011.Toiminnat yhdistettiin vuoden 2016 alusta. Asiakkaamme ohjautuu meille julkisenpuolen terveydenhuollon ohjaamina. Keväällä 2017 Senioripysäkillä käynnistettiin uusi hanke, Ikätukitoiminta, joka on ammatillisesti ohjattua, vapaaehtoisten suorittamaa yksilömuotoista tukihenkilötoimintaa.

 

 

Jaa tämä sivu: