Ongelmat näössä ja kuulossa sitovat ikääntyneet kotiin ja heikentävät elämänlaatua

Elämänlaatu on selkeästi yhteydessä asteihin, erityisesti näköön ja kuuloon. Näön ja kuulon ongelmat vaikuttavat keskeisesti jokapäiväisestä elämästä suoriutumiseen ja elämänlaatuun.

Ikääntyessä aistien heikkeneminen on hyvin yleinen ongelma. Erityisesti muutokset näkö- ja kuuloaistissa ovat hyvin tyypillisiä. Aistit ovat itsenäisen elämän ja hyvinvoinnin edellytys, ja niiden heikkeneminen hankaloittaa merkittävästi toimintakyvyn säilymistä.

Pääsääntöisesti elämänlaatu säilyy korkeana myöhäiseen ikään saakka, mutta siinä tapahtuu kuitenkin selvää heikkenemistä iän myötä. Elämänlaadun perustekijät vaihtelevat eri ikäkausina. Kaikille ikäkausille yhteisiä perustekijöitä ovat myönteinen elämänasenne sekä kyky nauttia elämästä. Ikääntyneillä perustekijät ovat useimmiten terveys, tyytyväisyys omaan elämäntilanteeseen sekä tarvittavaa toimintakykyä osallistua mielekkääseen toimintaan.

Näkö ja kuulo muuttuu ikääntymisen myötä

Tavallisesti ensimmäinen muutos on näköaistin heikkeneminen, joka alkaa jo verrattain nuorella iällä. Tavallisin näköaistin muutos on se, että ei pystytä tarkentamaan näköä lähietäisyydelle. Toinen merkittävä muutos on hämäränäön huonontuminen. Nämä muutokset alkavat tyypillisesti jo 40–50 vuoden iässä. Myös riski erilaisten silmäsairauksien ilmenemiselle kasvaa ikääntyessä.

Ikä tuo haastetta näön käytölle. Monille iäkkäille lukeminen on mieluisaa tekemistä, joten lukunäkö on tärkeä säilyttää. Vaikeudet näkemisessä vaikuttavat toimintakykyyn, ne altistavat mielialaongelmille ja alakuloisuudelle.

Iän myötä myös kuulo heikkenee. Kuulon heikkeneminen alkaa usein korkeista äänistä ja vasta sen jälkeen laajenee puheen kuulemisen alueelle. Usein hälyssä kuuleminen on vaikeaa. Ikääntynyt saattaa tiedostamattaan alkaa vältellä kommunikaatiotilanteita, joka voi pahimmillaan johtaa jopa yksinäisyyteen. Ongelmat kuulossa voivat aiheuttaa eristäytymistä, masennusta ja jopa dementiaa.

Yleisesti näön ja kuulon ongelmat lisäävät tapaturman riskiä, kuten kaatumisten. Ne lisäävät myös palveluntarvetta ja aiheuttavat kustannuksia. Näön ja kuulon ongelmat etenevät usein hitaasti ja sen vuoksi niitä ei itse aina huomaa. Myös tiedon puuttuminen voi viivästyttää hoitoon hakeutumista.

Tulevaisuudessa ikääntyneiden määrä kasvaa ja sen vuoksi heidän hyvinvointiinsa ja omatoimisuuden tukemiseen on tärkeää kiinnittää huomiota. Terveysalan ammattilaiset ovat tärkeässä roolissa tiedon antamisessa ja ohjauksessa, jotta ongelmiin pystytään puuttumaan ajoissa.  

Oppaan avulla tietoa ikääntyneille

Kehittämistehtävänä tuotettu opas tarjoaa helposti saatavaa tietoa ikääntyneille näöstä ja kuulosta. Opas on tuotettu yhteistyössä Peurankallion lähitorin kanssa, joka tarjoaa erilaisia palveluita ikääntyneille.

Oppaaseen on koottu yleistä tietoa ikääntymisen vaikutuksista näköön ja kuuloon. Lisäksi siinä on kerrottu oireista sekä siitä, milloin ja mihin hoitoon tulisi hakeutua. Ongelmat näössä ja kuulossa ilmenevät usein juuri vuorovaikutustilanteissa. Opas antaa vinkkejä myös siihen, mitä tulisi ottaa huomioon onnistuneessa vuorovaikutustilanteessa.

Oppaan tarjoaman tiedon avulla näkemisen ja kuulemisen ongelmiin voidaan puuttua ajoissa. Kun tarvittavat näkemisen ja kuulemisen apuvälineet ovat optimaaliset sekä sairaudet hoidettu asianmukaisesti, voi ikääntynyt tulla hyvin toimeen ja säilyttää hyvän elämänlaadun. 

Oppaan voi ladata itselleen luettavaksi täältä. 

 

Niina Raappana

Kirjoittaja on Diakonia-Ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelija, joka toteutti kehittämistehtävänään ikääntyneille suunnatun oppaan näöstä ja kuulosta Peurankallion lähitorille.

Jaa tämä sivu: